Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De coach: Ilona Schomper

De opdrachtgever: De coachee of andere opdrachtgever zoals de werkgever, schuldhulpverlener enz.

De overeenkomst: De afspraken tussen de opdrachtgever en de coach.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen coach en opdrachtgever.

 

Artikel 3 Offertes

 1. De door de coach gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De coach is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd.
 2. De opdrachtgever heeft 14 dagen bedenktijd. Dit wil zeggen dat de opdrachtgever een getekende offerte binnen 14 dagen, zonder extra kosten, kan intrekken. Kosten die op dat moment al door de coach zijn gemaakt op basis van de offerte, zullen wel in rekening gebracht worden.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Opdrachten en annulering

 1. Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte officieel is bevestigd.
 2. Indien een opdracht (voor het einde van een coaching traject) wordt ingetrokken, zullen alle al door de coach gemaakte kosten en de reeds gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering van de opdracht/de afspraak wordt 100% in rekening gebracht, bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de uitvoering van de opdracht/de afspraak wordt 50% in rekening gebracht. Voor annuleringen langer dan 48 uur van te voren worden alleen de kosten van de voorbereidingswerkzaamheden in rekening gebracht.

 

Artikel 5 Uitvoering en duur van de overeenkomst

 1. De coach en de opdrachtgever stellen naar aanleiding van de opdracht samen een plan op dat voor beide partijen helder en uitvoerbaar is. In dit plan worden zaken vastgelegd als frequentie, locatie, evaluatie enzovoorts. Beide partijen zullen zich gelijkwaardig inzetten voor het laten slagen van dit plan/het traject.
 2. De overeenkomst is geldig gedurende het overeengekomen plan/traject en kan indien nodig en alleen als beide partijen hiermee instemmen, verlengd worden. Dit zal in een vervolgplan worden vastgelegd. Kosten die voortvloeien uit een verlenging zullen vooraf duidelijk met de opdrachtgever besproken worden.

 

Artikel 6 Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. (Indien de coach van mening is dat de opdrachtgever op enig moment een direct gevaar vormt voor zichzelf of anderen, dan mag hier in het kader van veiligheid, vanaf geweken worden.)

 

Artikel 7 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 8 Privacy

In het kader van de aangeboden dienstverlening, worden door de coach persoonsgegevens verwerkt als:

 • Naam- , adresgegevens
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum

De coach zal te allen tijde zorgvuldig en veilig met deze gegevens omgaan. Zie ook de privacy policy.